Programy i projekty

 • PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  "MAŁE DZIECKO - WIELKI CZŁOWIEK" opracowany w oparciu o tezy głoszone przez Janusza Korczaka. Działania naszego przedszkola i atmosfera bezpieczeństwa , tolerancji i zrozumienia w nim panująca wywodzi się z idei głoszonych przez Janusza Korczaka. Program wychowawczo-profilaktyczny  „Małe Dziecko-Wielki Człowiek” w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka jako aktywnego członka społeczeństwa w myśl ideałów prawdy, uczciwości, pracowitości, dobra, odpowiedzialności, tolerancji i akceptacji dla innych, sprawiedliwości, troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w zgodzie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, z uwzględnieniem dbałości o środowisko. 


 • PROJEKT "Z SERCA SMYKA...." realizowany w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Celem projektu jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Na projekt składają się działania związane z poznawaniem osób niepełnosprawnych i osób starszych, wczuwaniem się w ich sytuację. Dostrzeganiem przez dzieci trudności wynikających z niepełnosprawności, sędziwego wieku z jednoczesnym uwrażliwianiem przedszkolaków na potrzeby tych osób. W ramach tego projektu prowadzone  są między innymi warsztaty z języka migowego ( dzięki współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier), spotkania z osobami niepełnosprawnymi, psem przewodnikiem. Organizowane są akcje i aukcje służące pomocy innym. Współpraca z Klubem Seniora jest jednym z elementów działań dotyczących uwrażliwianiu dzieci na potrzeby osób starszych. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach Bemowskich Dni Seniora zorganizowany zostanie w naszym przedszkolu konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami dotyczący Seniorów oraz wystawa prac Seniorów z Klubu Seniora przy ul. Karabeli.


 • JĘZYK ŻYRAFY – JĘZYK SERCA to projekt autorstwa: Iwony Musiałkiewicz i Mirosławy Ochelskiej.„Porozumienie bez przemocy”, czyli „język żyrafy-język serca” jest dopełnieniem „Programu wychowawczego” naszej placówki. Język, którego cechuje: szczerość, umiejętność słuchania, zrozumienie, empatia, wyrozumiałość, brak oceny i krytyki, cierpliwość, mówienie o uczuciach, reagowanie na uczucia i potrzeby innych to język, którym się porozumiewamy i którego chcemy „nauczyć” naszych przedszkolaków. Dzięki takiemu porozumiewaniu się dzieci nabierają zaufania do nas, do siebie wzajemnie, uczą się szacunku do siebie i innych.


 • JUŻ PRZEDSZKOLE, SPRAWA PROSTA. TU BEZ MAMY MOGĘ ZOSTAĆ – program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Ciszewskiej – Pawińskiej. Program skierowany jest do dzieci wkraczających po raz pierwszy w przedszkolne progi oraz ich rodziców. Jest kwintesencją działań podejmowanych przez przedszkole i jego pracowników w celu łatwiejszego wejścia dzieci i ich rodziców w życie przedszkola.


 • WYCHOWAĆ CZYTELNIKA - projekt edukacyjny autorstwa Ireny Kamieńskiej. Projekt ma na celu uświadamianie dzieciom, że książka może być doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie i sposobem na poszukiwanie informacji. Dzięki temu projektowi dzieci uczą się korzystania z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą książka i wyrabiają nawyki czytelnicze. Wśród działań w ramach projektu można wymienić między innymi : aukcje książki, czytanie książek dzieciom przez rodziców w godzinach pracy przedszkola, między przedszkolny konkurs książki organizowany przez nasze przedszkole, spotkanie z autorem książki.  Projekt jest ściśle związany z funkcjonującą w przedszkolu „Biblioteką Smyka”, z której  korzystają wszystkie przedszkolaki, cyklicznie wypożyczając książki do domu. 


 • BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK projekt edukacyjny autorstwa Joanny Zdziennickiej. Włączanie do zajęć tematów proponowanych w projekcie pomaga dzieciom poznać świat od mniej kolorowej strony, którą dzieci dla własnego bezpieczeństwa powinny poznać. Projekt realizowany jest we współpracy z policją, strażą miejską, strażą pożarną, inspektorami GITD. Dzieci w ramach projektu biorą udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Projekt nie ogranicza się tylko do działań dydaktyczno – wychowawczych. Duża część projektu została poświęcona działaniom organizacyjnym na terenie przedszkola, których celem jest stworzenie szeroko rozumianego bezpiecznego przedszkola. W ramach projektu zostały opracowane Procedury bezpieczeństwa Przedszkola nr 222, dostępne dla rodziców/prawnych opiekunów naszych dzieci w szatni dla rodziców.


 • SMYKI POZNAJĄ SMAKI - projekt dotyczący wprowadzania dzieci w świat smaków i kształtowania nawyków zdrowego odżywiania. Projekt składa się z cyklu warsztatów pt. "Mistrzowie gotowania" organizowanych przez stowarzyszenie DIETANOVA (raz w miesiącu nasze Smyki zamieniają się w kucharzy i przyrządzają potrawy wg tematu spotkania) oraz projektu "Kulinarne wędrówki Smyków z Wyki po świecie", gdzie raz w miesiącu zabieramy dzieci w kulinarną podroż do jednego z krajów świata. Tego dnia jadłospis jest tak skonstruowany, że dzieci jedzą potrawy charakterystyczne dla danego kraju.


 • OD DŹWIĘKU DO SŁOWA - PRZEDSZKOLAKÓW MOWA - program opracowany przez naszą panią logopedę Darię Ceregrzyn. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych podczas terapii logopedycznej: indywidualnej, w małych grupach i grupowych.


 • MĄDRZY RODZICE – projekt edukacyjny autorstwa Katarzyny Ciszewskiej-Pawińskiej.(Nawiązuje do działań w Procesie P1 „Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami” – SZJ). Założeniem projektu jest pedagogizacja i wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci poprzez prezentowanie rodzicom różnych kierunków pracy z dzieckiem i wspomaganie jego rozwoju.


 • TRZYMAJ SIĘ PROSTO -  ćwiczenia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej opracowane przez Ewelinę Witczak - Stecz.  Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.


 • RAZEM RAŹNIEJ - program autorstwa Marty Grzybowskiej psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą współpracujemy.  W oparciu o ten program p. Marta, przy współudziale nauczycielek prowadzi zajęcia z dziećmi w oparciu o metodę W. Sherborne. Podstawowym celem zajęć jest: kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania pozytywnych relacji z rówieśnikami; współpraca w grupie, podporządkowanie się obowiązującym regułom.