KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 222 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 222.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 222 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 222 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  • rekrutacji dzieci do przedszkola
  • ewidencji dzieci,
  • prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • w celach sprawozdawczych,
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
  • Przedszkole nr 222
  • organy nadzoru,
  • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
  • podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 222 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Warszawa, 25.05.2018 r.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Przedszkola nr 222 w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Przedszkola nr 222 w Warszawie z dnia 31.08.2018 r.r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 222 w Warszawie.