lato w przedszkolu

Innowacje pedagogiczne

 "EKSPERYMENCIAKI, CZYLI DZIECIĘCE EKSPLORACJE" - innowacja pedagogiczna realizowana w gr. "Zeróweczka A" . Autorką innowacji jest nauczycielka gr. "Zeróweczka A " p. mgr Małgorzatę Szkopowowicz. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach ciekawości poznawczej dzieci jako element działań w ciągu dnia. Innowacja ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej  z wykorzystaniem metody badawczej. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do odkrywania otaczającego ich świata. Wśród tematów realizowanych w ramach innowacji pojawią się między innymi:

  • Tornado-groźne powietrze.
  • Ogień - nieposkromiony żywioł.
  • Ciśnienie - Magiczna siła.
  • Magnesowe czary.
  • Lodowa kraina.
  • Cień - tajemniczy gość.
  • Dżdżownica, czy widzi i czuje zapachy.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zastosowania doświadczeń i eksperymentów w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

"BAW SIĘ W MIG - POLSKI JĘZYK MIGOWY"

Innowacja jest odpowiedzią na coraz częstsze kontakty z osobami niesłyszącymi, a także wyjście na przeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłyśmy, że u dzieci ważne jest kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, także ludzi niesłyszących.  Głównym celem innowacji jest nauka elementów Polskiego Języka Migowego (PJM). Nauka tego języka wpływa na rozwój: synchronizacji prawej i lewej półkuli mózgowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtuje u dzieci postawę tolerancji i empatii na drugiego człowieka. Przygotowuje dzieci do formy alternatywnej komunikacji. Wspomaga plastyczność rąk. Innowacja realizowana jest we współpracy z fundacją Kultury Bez Barier, dzięki której nauczycielki naszego przedszkola poznały język migowy na warsztatach "Migiem do klasy" organizowanych przez fundację. Z ramienia fundacji prowadzone są także warsztaty PJM dla wszystkich przedszkolaków. Swoje umiejętności w zakresie języka migowego dzieci prezentują na uroczystościach przedszkolnych.

"BAWIMY SIĘ RAZEM I ĆWICZYMY" - zajęcia profilaktyczno-rozwojowe stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego.

Innowacja pedagogiczna realizowana jest  w grupie "Biedronki" przez Panią Ewelinę Witczak- Stecz. W innowacji wykorzystane są elementy metody Weroniki Sherborne. Proponowane aktywności ruchowe obejmują obejmują bardziej złożone ćwiczenia wymagające lepszej koordynacji ruchów i świadomego planowania własnej aktywności ruchowej. przez tak dobrane  aktywności dzieci mają okazję do rozwijania koordynacji i świadomości własnego ciała przy jednoczesnym poznawaniu siebie na wzajem, kontaktu i współdziałania z rówieśnikami. 

"SPOTKANIA Z LEONEM" (autorski program zajęć Ewy Czemierowskiej-Koruby i Huberta Czemierowskiego.) realizowany w gr. "Słoneczka" przez p. Małgorzatę Piwońską. Program został dostosowany do możliwości dzieci i specyfiki grupy. Celem programu jest kształtowanie u dzieci pozytywnych relacji społecznych miedzy innymi: uwrażliwianie dzieci na potrzeby i uczucia innych osób; nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uświadamianie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznawanie zasad dobrej współpracy z innymi.