lato w przedszkolu

Koncepcja pracy


Organizacja pracy Przedszkola nr 222 dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych Dziecka w kontakcie z Rodzicami i środowiskiem lokalnym, a edukacja przedszkolna jest łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym, a nauczaniem szkolnym.


Wizja przedszkola

Przedszkole jest przyjazne dzieciom i rodzicom. Stwarza warunki do zaspokajania potrzeb, rozwija zaciekawienia i uzdolnienia dzieci.

Misja przedszkola

  • Dzieci mają w nauczycielach wsparcie. Nauczyciele każde dziecko traktują podmiotowo i dbają o jego wszechstronny rozwój. Znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
  • Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są sojusznikami przedszkola, a działania nauczycieli i przedszkola są skoordynowane. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Wszyscy pracownicy placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na Systemie Zarządzania Jakością ( SZJ) i powiązanych ze sobą, wzajemnie uzupełniających się procesach. Działania podejmowane w każdym z procesów, począwszy od monitorowania , poprzez ustalanie działań korygujących i zapobiegawczych, kończąc na działaniach doskonalących wpływają na coraz lepszą jakość Przedszkola nr 222.

Procesy SZJ funkcjonujące w Przedszkolu nr 222:

    Zarządzanie Pracownikami.

    Doskonalenie Systemu Zarządzania.

    Opiekuńczo – Wychowawczo – Dydaktyczny.

    Współpraca z Rodzicami/ Prawnymi opiekunami.

    Promocja Przedszkola.

    Baza i Zakupy.   

Żywienie Dzieci.


Taka Koncepcja, zapewnia możliwość stałego rozwoju placówki, dostosowywania się do zmian zewnętrznych, tworzenia realnych podstaw do osiągania zamierzonych celów. Zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim Przedszkolakom.