wiosna w przedszkolu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 222 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 222.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 222 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 222 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  • rekrutacji dzieci do przedszkola
  • ewidencji dzieci,
  • prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • w celach sprawozdawczych,
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
  • Przedszkole nr 222
  • organy nadzoru,
  • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
  • podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 222 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Warszawa, 25.05.2018 r.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Przedszkola nr 222 w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Przedszkola nr 222 w Warszawie z dnia 31.08.2018 r.r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 222 w Warszawie.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego  w Przedszkolu nr 222 w Warszawie

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Przedszkole nr 222 w Warszawie, z siedzibą przy ul. K. Wyki 17, 01-318 Warszawa, zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych, kontakt: iod.bemowo@edukompetencje.pl
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest  niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa, w powiązaniu z art. 108a ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148) oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników oraz mienia Przedszkola.
 5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacją uprawnienia.
 6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Wykonane w określonych sytuacjach kopie bezpieczeństwa dotyczące konkretnych zdarzeń mogą być przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
 7. Osobom nagrywanym (lub ich rodzicom/opiekunom w przypadku osób niepełnoletnich) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zawartych na nagraniach, o ile nie narusza to praw i wolności innych nagranych osób. W szczególnej sytuacji przysługuje im również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych w przypadkach uznania zasadności sprzeciwu.
 8. W przypadku podejrzeń, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, osobom nagrywanym (lub ich rodzicom/opiekunom) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 222 W WARSZAWIE
NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy:

1)       Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników.

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole nr 222 w Warszawie, z siedzibą przy ul. K. Wyki 17, 01-318 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych iod.bemowo@edukompetencje.pl.

3)       Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:

a)       art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1043 ze zm.);

b)       w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo Art. 9 - 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);

c)       w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych – dodatkowo Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282);

d)       w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi - art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 z późn. zm.);

a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów.

4)       Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata.

5)       Dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc
do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody.

6)       Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę.

7)       Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym z przepisów prawa.

8)       Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych.

9)       Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.

10)   Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.